Salgsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsforpligtelser ved samhandel med Toscavini.

Med mindre der mellem kontrahenterne er indgået en skriftlig eller elektronisk kontrakt, som medkontrahenten efter aftalens indgåelse er forpligtet til at opbevare, reguleres alle indgåede aftaler efter de neden for angivne salgs- og leveringsbetingelser, i det omfang en sådan aftale måtte fravige nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Når medkontrahentens accept er kommet frem hos Toscavini enten pr. brev eller ved elektronisk kommunikation er der mellem kontrahenterne indgået en bindende aftale. Toscavini benævnes neden for som sælger, mens medkontrahenten benævnes køber.

Tilbud

Et af sælger afgivet tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudets datering. Såfremt købers accept ikke er kommet sælger i hænde senest kl. 12.00 på tidspunktets for tilbudets antagelse, er tilbudet bortfaldet. Alle de i tilbudet angivne priser er inklusive moms og andre afgifter. Prisen inklusive moms og andre afgifter vil normalt fremgå i det omfang, det er muligt for sælger at oplyse. Dette gælder også, hvor sælger har fremsat tilbudet mundtligt, med mindre sælger har udtalt, at prisen er inklusive moms.. Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priserne på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag, prisstigning på råvarer, emballage, materiale, arbejdslønnninger, transport ændring af valutakurser m.v.


Betaling og ejendomsforbehold:

Betaling sker med indfriende virkning på det tidspunkt, der er angivet i tilbudet. Såfremt tilbudet ikke indeholder et betalingstidspunkt erlægges købesummen kontant ved levering. Såfremt købesummen ikke erlægges på det aftalte tidspunkt gælder følgende. Morarenter beregnes og skal betales fra det tidspunkt, hvor købesummen skulle have været erlagt. Morarenter beregnes i forbrugeraftaler efter den efter Rentelovens § 5, stk. 1 angivne rentesats. I alle andre aftaleforhold skal køber erlægges en morarente svarende til 2% pr. måned fra betalingstidspunktet. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser beregner sælger sig pr. rykkerskrivelse 100 kr. excl. moms. Sælger bibeholder ejendomsretten til det solgte under hensyntagen til bestemmelserne i Kreditaftaleloven; særligt dennes §§ 34 og 50.

Levering:

Levering sker mod et gebyr på 148,-  Hvis ordren overstiger 599,-  men er under 1000,- i Københavnsområdet koster levering 49-79,-Alle ordrer på minimum 1000,- leveres fragtfrit i Københavnsområdet, og ved køb for 2500,- leveres fragtfrit i hele Danmark. Dog leveres alle ordrer over 599,- fragtfrit i hele Danmark, hvis levering kan ske til nærmeste pakkeboks. Levering sker fragtfrit til kundes nærmeste pakkeboks til Sverige hvis køb overstiger 5000,- ellers er fragtpris 249,-

Fortrydelsesret:

Anvendes det købte til ikke-erhvervsmæssig brug (forbrugerkøb) har køber i overensstemmelse med Forbrugeraftalelovens (Lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret senest ved lov nr. 442 af 31. maj 2000, om visse forbrugeraftaler) § 12 a 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af det købte. Anvender køber sin fortrydelsesret påhviler det køber at afholde omkostningerne til at tilbagelevere det solgte. Anvendes det købte til erhvervsmæssig brug, er der ikke nogen fortrydelsesret.

Forsinkelse:

Sælger bestræber sig på at overholde det eller de angivne leveringstidspunkter i tilbudet eller efter nærmere aftale. Køber er udelukkende berettiget til at hæve nærværende aftale, såfremt køber senest ved aftalens indgåelse har betinget sig levering til et bestemt tidspunkt, og det fremgår af aftalegrundlaget. Sælger er alene erstatningsansvarlig, såfremt køber kan godtgøre at der foreligger grov uagtsomhed. Sælgers forpligtelse til at foretage levering bortfalder, såfremt der indtræder force majeure uanset varigheden af disse ekstraordinære omstændigheder. Har køber helt eller delvist erlagt købesummen forud for indtrædelsen af force majeure, tilbagebetaler sælger det erlagte beløb. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af force majeure.

Mangler, undersøgelsespligt og reklamation:

Køber er forpligtet til ved modtagelsen af det solgte straks at undersøge dette. Såfremt der konstateres mangler ved det leverede, er køber forpligtet til straks at reklamere skriftligt med angivelse af den påberåbte mangel. Kopi af sælgers faktura skal vedlægges den skriftlige reklamation. Såfremt mangler ved leverede varer gøres gældende i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, er sælger berettiget og forpligtet til efter eget valg at fortage omlevering eller afhjælpning eller at kreditere køber for den mangelfulde vare og køber er i så fald forpligtet til for egen regning at tilbagelevere den mangelfulde vare til sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare.

Produktansvar:

Sælger er ansvarlig efter Produktansvarslovens ufravigelige regler. I andre tilfælde, herunder ved skade på genstande til erhvervsmæssig benyttelse, er sælger alene ansvarlig, såfremt sælger har udvist grov uagtsomhed. I intet tilfælde er sælger erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder for driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab eller følgeskader hos køb eller tredjemand. Såfremt sælger eller køber pålægges produktansvar direkte over for en senere erhverver, reguleres sælger og købers indbyrdes forhold efter de forannævnte bestemmelser.

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller i øvrigt måtte udspringe mellem sælger og køber vedrørende nærværende aftales fortolkning og udfyldning skal afgøres endeligt bindende ved følgende procedure: Enhver tvist mellem sælger og køber, der ikke af kontrahenterne kan løses i mindelighed, kan – såfremt kontrahenterne er enige derom – søges løst ved mægling/mediation, og det forudsættes, at mægler/mediator vælges af kontrahenterne i fællesskab. Såfremt der ikke kan opnås enighed om anvendelsen af mæglingsproceduren, eller såfremt denne ikke fører til et resultat indenfor 14 dage, efter dens påbegyndelse, som begge kontrahenter kan acceptere, indbringes sagen for domstolen ved sælgers hjemting, med mindre Retsplejelovens bestemmelser foreskriver, at anden domstol har kompetence. Nærværende aftale skal fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret. Toscavini.dk forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Toscavini.dk vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Toscavini.dk vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

NB: Vi leverer til hele Danmark indenfor 48 timer fra vores lager i Skovlunde. Betaling skal ske til Landbobanken reg 7670 konto 8929601 mærket ordrenummer eller via Dankort,Mastercard, Visa, Visa Electron eller Mobilepay.

Månedens anbefalinger

Læs kontrolrapport